Biedrība “Dobeles Mācību Centrs” sadarbībā ar piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvarā  realizē projektu “IDENTITĀTE: DAUDZ VAIRĀK KĀ ID KARTE” (IDENTITIES: MUCH MORE THAN CARDS, līguma Nr.2016-1-LV01-KA204-022701).

Projekta īstenošanas laiks:
2016.gada 1.oktobris - 2018.gada 30.septembris

Projekta koordinators:
- Dobeles mācību centrs, LV

Projekta partneri:
- Agrupamento de Escolas D. Sancho I, PT
- Aiforia, A. Burzacchini N.A. Philipp GbR, DE
- Club Senior Nordstad, LU
- Cramars società cooperativa sociale, IT
- Magnesia Eğitim ve Kültür Derneği, TR

Eiropas valstīm ir ilgstoša pieredze uzņem imigrantus sabiedrībā, īpaši sākot ar pēckara periodu  un līdz mūsdienām. Pēdējā pusgadsimta laikā ikvienā Eiropas Savienības valstī strauji augošā starptautiskā migrācija ir radījusi pamatotu satraukumu, nemieru un neziņu kā rīkoties. Migrācija jeb iedzīvotāju pārvietošanās pasaulē nekad nav bijusi tik plaša un daudzveidīga kā mūsdienās, arī migrācijas iemesli un cēloņi ir visdažādākie – ekonomiski, sociāli, politiski.

Lai  veiksmīgi integrētu imigrantus, kuri vēlas palikt un strādāt kādā no ES valstīm,   ir jāizprot viņu kultūra, valoda, tradīcijas, reliģija un  prasmīgi šī informācija jāizmanto.
 
Projekta mērķa grupa:
Migranti, kuri ierodas Eiropā,  viņu veiksmīgāka integrācija sabiedrībā un darba vidē. , izmantojot izglītību, ar uzsvaru uz uzņēmējdarbību.
Projekta mērķis:
Izstrādāt apmācību programmu migrantiem, lai palielinātu motivāciju mācīties, saprastu Eiropas uzņemošo valstu sociālo un kultūrvidi, tradīcijas un darba vidi.
Galvenie projekta rezultāti:
-Veikta migrantu aptauja par viņuprāt nepieciešamajām zināšanām un prasmēm ,  veiksmīgākai  integrācijai uzņemošajā valstī. 
- Izstrādāta 90 stundu apmācību programma, kura sastāv no 6 moduļiem un ir  pieejama tiešsaistē, izmantojot e-platformu. Programmā ir apkopotas pamatinformācija   uzņēmējdarbības uzsākšanai.  
- Apmācīti pedagogi, izstrādātas metodes  izmantojot partneru starpvalstu pieredzi.
 -Iegūta starptautiska  pieredze saistībā ar integrācijas procesa norisi partnervalstīs.