Mērķi

Jūs noteikti esat manījuši, ka noteiktās situācijās cilvēki uzvedas dažādi. Var gadīties, ka specifiski viņu izteiksmes veidi ir aizkaitinājuši, liekot aizdomāties, kādi ir viņu rīcības iemesli… Šī moduļa tēmas un nodarbības sniegs ieskatu dažās sadzīves īpatnībās, dzīvojot projekta partnervalstīs: Vācijā, Itālijā, Latvijā, Luksemburgā un Turcijā. Moduļa ietvaros uzzināsiet par valsts svētku dienām, tradīcijām un paražām, iepazīsiet dažus no “starpkultūru komunikācijas” parametriem, izprotot, kā dažādās kultūras tos definē.

 

Saturs

 Minētās tēmas ir izvēlētas ar nolūku palīdzēt izprast kulturālo komunikāciju un iemācīties vairāk par partnervalstu kultūru:

1. Ievads starpkultūru komunikācijā: kas ir “kultūra” un kā varam vislabāk komunicēt dažādu kultūru starpā? [1 nodarbība]
2. Kulturālais parametrs “ģimene un sabiedrība”: dažādās lomas, kuras cilvēki ieņem [1 nodarbība]
3. Kulturālais parametrs “komunikācija”: kā mēs paužam savas idejas un jūtas – pieklājība, ķermeņa valoda, humors, u.tml. [2 nodarbības]
4.  Kulturālais parametrs “noteikumi un vērtības”: kā mēs uzvedamies [1 nodarbība]
5.

Kulturālais parametrs “laiks un laicīgums”: darba laiki un laicīguma izpratne [1 nodarbība]

6. Kulturālais parametrs “atstatums un privātums”: mums nepieciešamā personiskā telpa [1 nodarbība]
7. Kulturālais parametrs “kulinārija un ēšanas paradumi”: kā mēs ēdam to, ko ēdam [1 nodarbība]
8. Kulturālais parametrs “apģērbs”: ģērbšanās kodekss dažādās situācijās [1 nodarbība]
9. Uzvedība darba vidē: kulturālie parametri, kas attiecas uz profesionālo dzīvi [2 nodarbības]
10.  Vietējā kultūra (Vācijā, Itālijā, Latvijā, Luksemburgā, Turcijā): valsts svētku dienas, tradīcijas un paražas [4 nodarbības]

 

Metodoloģija

Kā padziļināti mācīties par šīm tēmām:

Klātienē:
• Pašmācības ceļā (atbilstošā literatūra un interneta resursi, piem. animācija par starpkultūru komunikāciju www.youtube.com/watch?v=HXDjJ9KL9bU, https://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_competence#Cultural_Differences)
• Apmeklējot starpkultūru komunikācijas un vietējās kultūras pasniedzēju vadītas nodarbības
• Iesaistoties diskusijās un vingrinājumos ar citiem (kā indivīdi interpretē kulturālos parametrus)
• Apmeklējot valstiski nozīmīgas kultūras vietas (oficiālas ēkas, pieminekļus, u.tml.)
• Ņemot dalību grupveida pasākumos (gatavojot starptautiskas maltītes un piedaloties tajās, atzīmējot valsts svētkus u.tml.)
 
E-vidē:
• Pašmācības ceļā
 

Evaluation form